Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden consument & retail

LisLoves

Consument

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. LisLoves: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: LisLoves gevestigd aan de Lage Naarderweg 45-47 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60.74.22.16;
   2. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij LisLoves een bestelling plaatst;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen LisLoves en de klant;
   4. product: het product dat via de website verkocht wordt dan wel het product dat door LisLoves aan de klant wordt geleverd;
   5. website: de website www.lisloves.nl.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen LisLoves en de klant tot stand komen.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LisLoves vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Indien LisLoves niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat LisLoves in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. LisLoves heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.
 1. Het aanbod
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Het aanbod van LisLoves op de website geldt zolang de voorraad strekt.
  3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden LisLoves niet.
  5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt LisLoves de klant via de e-mail een bevestiging dat LisLoves de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van LisLoves heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van LisLoves, voor de contactgegevens van de klantenservice van LisLoves zie artikel 13.1.
  3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan LisLoves verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
  2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
 1. Prijzen
  1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
  2. LisLoves heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 1. Verzendkosten
  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 1. Levering en leveringstermijn
  1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
  2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  3. Indien LisLoves de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt LisLoves de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt LisLoves eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.
 1. Herroepingsrecht
  1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, tenzij het bestelde product een maatwerk product is, zie artikel 11. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van LisLoves heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
  2. De klant dient binnen 14 dagen via het “Modelformulier voor herroeping” of via het e-mailadres info@lisloves.nl aan LisLoves te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden:
   1. zijn bestelnummer;
   2. een omschrijving van het product die hij wil terugsturen;
   3. zijn naam, adres en telefoonnummer.
  3. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt LisLoves na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
  4. Nadat de klant LisLoves heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar LisLoves terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
  5. De klant kan ook, zonder eerst LisLoves ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 9.1 terugsturen naar LisLoves. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  6. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
  7. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat LisLoves overeenkomstig artikel 9.10 aan de klant betaalt.
  8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
  9. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
  10. LisLoves zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het leveren van de producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.
  11. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 1. Retouradres
  1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

LisLoves

Lage Naarderweg 45-47

1217 GN Hilversum

 1. Maatwerk product en uitsluiting van het herroepingsrecht
  1. De klant kan bij LisLoves een product bestellen dat op maat wordt gemaakt.
  2. De overeenkomst tot het vervaardigen en leveren van een maatwerk product kan niet geannuleerd worden en op deze overeenkomst is het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 9 niet van toepassing.
  3. Bij het aanbod van het maatwerk product wordt de consument uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
  4. Een geleverd maatwerk product kan niet geruild worden voor een ander product.
  5. Indien de klant een maatwerk product bij LisLoves besteld heeft en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de klant LisLoves daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal LisLoves laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
  6. Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
 1. Betaling
  1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
   1. via iDEAL;
   2. ………………………………
  2. Indien de klant een maatwerk product bij LisLoves besteld heeft, dan dient de klant 50% van het factuurbedrag vooraf te betalen. LisLoves maakt pas een aanvang met het vervaardigen van het maatwerk product op het moment dat LisLoves de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.
 1. Klantenservice
  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van LisLoves. De klantenservice van LisLoves is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer: 06-14479081 tijdens kantooruren

Via het e-mailadres: info@lisloves.nl

  1. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
  3. Klachten worden door LisLoves in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
  4. De klant dient LisLoves de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 1. Melden van gebreken en schade aan pakket
  1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan LisLoves) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@lisloves.nl te melden aan LisLoves.
  2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal LisLoves, naar haar keuze, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren.
  3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. LisLoves kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  2. LisLoves is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. LisLoves is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  4. LisLoves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LisLoves is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
  5. LisLoves is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  6. Indien LisLoves aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LisLoves beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LisLoves gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LisLoves beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van LisLoves of haar ondergeschikten.
 1. Overmacht
  1. LisLoves is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van LisLoves liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van LisLoves; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
  2. Indien LisLoves weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt LisLoves de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.
 1. Gegevensbeheer
  1. Indien de klant een bestelling plaatst bij LisLoves, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van LisLoves. LisLoves houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door LisLoves geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 1. Beveiliging en internet
  1. LisLoves zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LisLoves en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hilversum kennis. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat LisLoves schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Retail

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. LisLoves: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: LisLoves gevestigd aan de Lage Naarderweg 45-47 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60742216;
   2. klant: het bedrijf die met LisLoves een overeenkomst aangaat;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen LisLoves en de klant;
   4. product: het product dat door LisLoves wordt geleverd.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door LisLoves aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen LisLoves en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LisLoves vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. Indien LisLoves niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat LisLoves in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  6. LisLoves heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 1. Aanbod
  1. Alle aanbiedingen daaronder mede begrepen brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.
  2. LisLoves is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar brochures, prijslijsten, e-mailberichten of op haar website.
  3. Aanbiedingen of prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 1. Afbeeldingen en/of omschrijvingen en verschillen
  1. Alle afbeeldingen en/of omschrijvingen van de aangeboden producten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. In het bijzonder geldt dit voor producten die (deels) met de hand zijn vervaardigd en/of waarvan het wol geverfd is en/of die tweedehands zijn. Kleine verschillen tussen het geleverde product en een afbeelding en/of omschrijving van het product, zoals in kleur, afmeting, dikte, e.d., en oneffenheden en/of gebruikssporen, zijn toelaatbaar, dienen door de klant te worden geaccepteerd en geven de klant niet het recht het product af te keuren.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst en minimale afname
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant via de e-mail een order bij LisLoves geplaatst heeft.
  2. Na ontvangst van de order stuurt LisLoves de klant een orderbevestiging via de e-mail. Indien de orderbevestiging de order van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant dat direct na ontvangst van de orderbevestiging aan LisLoves via de e-mail kenbaar te maken.
  3. De order dient minimaal te bestaan uit 5 producten. Bestelt de klant minder dan 5 producten, dan heeft LisLoves het recht de order niet te accepteren of om extra kosten voor de verwerking van de order aan de klant in rekening te brengen.
  4. Een geplaatste order kan niet geannuleerd worden.
 1. Wijzigen van de overeenkomst
  1. Indien de klant een maatwerk product bij LisLoves besteld heeft en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de klant LisLoves daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal LisLoves laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
  2. Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
 1. Prijzen en verzendkosten
  1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw.
  2. LisLoves heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  3. De verzendkosten voor het leveren van de bestelling komen voor rekening van de klant. Bedraagt de factuurwaarde van de bestelling € 1.000,- excl. btw of meer, dan worden geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.
 1. Levering
  1. De producten worden via een transportbedrijf aan de klant geleverd, tenzij met de klant is overeengekomen dat de klant de producten bij het magazijn van LisLoves ophaalt. Indien de klant de producten ophaalt, dan stelt LisLoves de klant via de e-mail ervan op de hoogte zodra de bestelling gereed is en wordt met de klant een afspraak gemaakt voor het ophalen van de producten.
  2. De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
  3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
  4. LisLoves is gerechtigd in gedeeltes te leveren.
  5. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd aan de kant van LisLoves doet daar niet aan af.
  6. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is LisLoves gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft LisLoves het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
  7. Transportschade aan de geleverde producten dient vermeld te worden op het afleveringsdocument. Direct na de levering dient LisLoves op de hoogte te worden gesteld van de transportschade.
  8. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde zijn geleverd.
 1. Leveringstermijn
  1. De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. De leveringstermijn kan bijvoorbeeld overschreden worden door transportmoeilijkheden of doordat i.v.m. handwerk de productie uitloopt.
  2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van LisLoves ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.
  4. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat LisLoves de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LisLoves aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LisLoves ter beschikking worden gesteld.
  2. De klant is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk of via de e-mail aan LisLoves te melden.
 1. Facturatie en betaling
  1. Facturatie geschiedt als volgt:
   1. 50% van het factuurbedrag onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
   2. 50% van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de levering.
  2. Zodra LisLoves de aanbetaling van de klant heeft ontvangen, maakt LisLoves een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst.
  3. De klant dient de van LisLoves ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  4. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
  5. Bij niet-tijdige betaling door de klant is LisLoves bevoegd elke (verdere) levering aan de klant op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. LisLoves is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
  6. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die LisLoves maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
  7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van LisLoves, totdat alle vorderingen die LisLoves op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
  2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
   1. verpanden;
   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LisLoves te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LisLoves veilig te stellen.
  4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens LisLoves niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is LisLoves gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van LisLoves op volledige schadevergoeding.
  5. Indien LisLoves gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht LisLoves toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van LisLoves zich bevinden. Alle kosten die LisLoves moet maken om de producten terug te nemen komen voor rekening van de klant.
  6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk LisLoves daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van LisLoves.
  7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan LisLoves toekomende rechten onverlet.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. LisLoves kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. LisLoves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LisLoves is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. LisLoves is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan. Dit betekent o.a. dat LisLoves niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkleuring van de producten ontstaan doordat de producten voor een langdurige periode onder een constante lichtbron zijn geplaatst.
  4. Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit LisLoves iedere aansprakelijkheid uit.
  5. LisLoves is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  6. LisLoves is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  7. Indien LisLoves aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LisLoves beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LisLoves gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LisLoves beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  8. De klant vrijwaart LisLoves voor vorderingen die derden tegen LisLoves instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor LisLoves niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden LisLoves op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor LisLoves mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
  9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens LisLoves vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens LisLoves kan aanwenden.
  10. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens LisLoves handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die LisLoves daardoor heeft geleden.
 1. Reclames
  1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of de juiste producten zijn geleverd;
   2. of het juiste aantal producten is geleverd;
   3. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
  2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de levering aan LisLoves kenbaar te worden gemaakt. Klachten dienen via de e-mail bij LisLoves te worden ingediend. De klant moet een duidelijke foto sturen van het gebrek van het product waarop de klacht betrekking heeft.
  3. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
  4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  5. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm e.d. komen niet voor reclame in aanmerking.
 1. Ontbinding
  1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft LisLoves het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van LisLoves op schadevergoeding.
  2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens LisLoves niet nakomt of LisLoves vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van LisLoves adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft LisLoves het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van LisLoves op schadevergoeding.
  3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is LisLoves niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van LisLoves op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 1. Overmacht
  1. LisLoves is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van LisLoves liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan LisLoves door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van LisLoves of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van LisLoves of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende; stroomstoring; internetstoring; storing in e-mail verkeer; ziekte van de natuurlijke persoon die namens LisLoves de overeenkomst uitvoert of die in opdracht van LisLoves het door de klant bestelde product vervaardigt.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van LisLoves ten gevolge waarvan LisLoves haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  3. Voor zover LisLoves ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is LisLoves gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door LisLoves geleverde producten, promotiemateriaal en brochures geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Elke overeenkomst tussen LisLoves en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en LisLoves worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar LisLoves gevestigd is.